පැතුම් අංජලීට ප්‍රසිද්ධියේ ආදරය ප්‍රකාශ කරයි 🥰 | Star Back to School with Anjali & Pathum

මේ සතියේ Star Back to School එකෙන් ඔයාල හමුවෙන්න එන්නේ ඔයාල ආසම දෙන්නෙක්.